Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 24

Istota i struktura budżetu państwa

Budżet państwa – to plan przewidywanych przychodów i wydatków sektora publicznego sporządzany na jeden rok.

Głównym źródłem wpływów do budżetu państwa jest dochód fiskalny, czyli podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw, podatki bezpośrednie od indywidualnych dochodów ludności oraz podatki pośrednie płacone w cenie nabywanych towarów

Główne wydatki budżetu państwa to nakłady na obronę narodową, oświatę, kulturę, służbę zdrowia, zasiłki dla bezrobotnych oraz odsetki płacone od wewnętrznego oraz zewnętrznego zadłużenia.

Funkcje budżetu państwa:

1. Redystrybujcyjna – polega na regulowaniu wysokości i struktury dochodów wszystkich podmiotów występujących w gospodarce. Z jednej strony jest to gromadzenie dochodów w budżecie w postaci podatków i ceł. Z drugiej strony przekazywanie tych środków podmiotom nieosiągającym żadnych dochodów lub osiągającym je w stopniu niewystarczającym do prowadzenia działalności

2. Stabilizacyjna - polega na wykorzystaniu dochodów i wydatków budżetowych w celu łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego, koniunkturalnego głównie zapewnienie:

[1] 2 3 4 5 6

Tagi   budżet państwa   ekonomia   podatki   struktura budżetu