Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 7

Problemy integracji infrastruktury transportowej Polski i Unii Europejskiej

Stan infrastruktury transportowej jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, jest też stymulatorem wzrostu ekonomicznego.

Zła kondycja krajowej infrastruktury transportowej, która wynika z niskich nakładów inwestycyjnych w tym sektorze ogranicza konkurencyjność oraz tempo wzrostu gospodarczego Polski. Stąd duże zainteresowanie problematyką.

Drogi

dziura w drodze

Drogi. Brak sieci dróg o właściwym standardzie jest jedną z największych barier rozwojowych kraju, ograniczającą możliwości wykorzystania szans Polskiej gospodarki jak położenie geograficzne czy wielkość rynku. Słaby stan dróg w Polsce hamuje a przynajmniej bardzo utrudnia, wymianę międzynarodową. Istniejący układ sieci transportowej, aczkolwiek uważany w kategoriach przestrzennych za poprawny, z powodu braku kompleksowego systemu sieci autostrad i dróg ekspresowych nie służy efektywnej alokacji przemysłu i usług i nie zapewnia właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasażerskich i towarowych. Problemem jest także brak usprawnień dla przejazdów przez miasta i miejscowości.

Słaby stan techniczny dróg, wzrost natężenia ruchu, z jednoczesnym niedostosowaniem dróg do przenoszenia dużych samochodów ciężarowych prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego. W Polsce brakuje projektów dotyczących sygnalizacji świetlnej, tablic informacji o pogodzie i warunkach ruchu, znaków o zmiennej treści, urządzeń nadzorujących ruch drogowy oraz działań uwzględniających potrzeby związane z prowadzeniem kontroli ruchu drogowego oraz zabezpieczających przed katastrofami i ich skutkami, w tym katastrofami z udziałem materiałów niebezpiecznych.

[1] 2 3 4 5 6

Tagi   drogi   infrastruktura   integracja   kolej   polska   porty morskie   samoloty   transport   unia europejska