Makroekonomia

Zasoby pieniądza

W analizach teoretycznych ekonomiści przez pieniądz rozumieją gotówkę oraz salda na rachunkach bankowych na żądanie (a vista).

W praktyce systemów pieniężnych stosuje się różne miary zasobów pieniądza (agregaty pieniężne). NBP wyodrębnia dwa agregaty pieniężne: M1 i M2. M1 - pieniądz gotówkowy w obiegu, depozyty gotówkowe na żądanie i oszczędnościowe gospodarstw domowych oraz depozyty złotówkowe przedsiębiorstw na żądanie. M2 jest poszerzony o depozyty terminowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. M2 nie obejmuje rachunków walutowych. Agregat M0 obejmuje gotówkę w obiegu oraz rezerwy gotówkowe banków, a M3 obejmuje agregat M2 poszerzony o depozyty długoterminowe.

Popyt na pieniądz i podaż pieniądza

Podaż pieniądza to ilość pieniądza wprowadzonego do obiegu. Jest ona regulowana przez państwo lub bank centralny.

Popyt na pieniądz to ilość pieniądza na jaką istnieje zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty gospodarcze. Zależy on od:

Tagi   makroekonomia   pieniądz   podaż   popyt