Bezrobocie (makroekonomia)

Pojęcie, rodzaje i przyczyny bezrobocia

Do bezrobotnych zalicza się osoby w wieku produkcyjnym, które są gotowe i zdolne do podjęcia pracy w typowych warunkach występujących w gospodarce mimo poszukiwania pracy, jej nie znajdują.

Pomiary bezrobocia można mierzyć liczbą osób bezrobotnych lub za pomocą stopy bezrobocia.

B = SR – Z , b = B/ SR

B - bezrobocie; b - stopa bezrobocia; SR - zasoby siły roboczej; Z - zatrudnieni.

W Polsce bezrobocie mierzy się dwiema metodami. Pierwsza to BAEL (badania aktywności ekonomicznej ludności). Za bezrobotne uważa się osoby, które:

Druga metoda to metoda urzędów pracy. Wymaga rejestracji w tych urzędach i spełnieniu szeregu warunków.

[1] 2 3

Tagi   bezrobocie   keynes   krzywa bezrobocia   krzywa philipsa   makroekonomia   teoria neoklasyczna